Z P W S E DiM:

Znalezione obrazy dla zapytania zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży


Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży będzie realizowany w naszym przedszkolu w okresie od października  do grudnia  2018 r..


W ramach projektu  realizowane będą następujące zajęcia

  1. zajęcia teatralne - zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla dzieci. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać poprzez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr. Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, stanowią również uzupełnienie treści programowych, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Zajęcia te pozwolą przygotować dzieci do występów  na prawdziwej scenie teatralnej podczas Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych, którego organizatorem jest nasze przedszkole już od siedemnastu lat.
  2. zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej z elementami kodowania - technologie komputerowe odgrywają coraz większe znaczenie w życiu nowoczesnych społeczeństw.  Wy­ko­rzy­stu­jąc ta­bli­cę in­te­rak­tyw­ną dzie­ci szyb­ciej i chęt­niej się uczą, le­piej za­pa­mię­tu­ją tre­ści, po­tra­fią dłu­żej sku­pić uwa­gę, a tak­że sto­su­ją się do po­le­ceń na­uczy­cie­la. Za­ba­wy z uży­ciem ta­bli­cy wpro­wa­dza­ją na za­ję­ciach wie­le ra­do­ści, a ćwi­cze­nia wy­ko­ny­wa­ne na niej bu­du­ją w dzie­ciach wia­rę we wła­sne moż­li­wo­ści. Przedsz­ko­la­ki uczą się rów­nież cier­pli­we­go ocze­ki­wa­nia na swo­ją ko­lej oraz spraw­dza­nia dzia­łań ko­le­ża­nek i ko­le­gów. Po­nad­to dzie­ci do­sko­na­lą wie­le spraw­no­ści, m.in. ko­or­dy­na­cję oko – rę­ka, wła­ści­wy chwyt pi­sa­ka, a tak­że uczą się, jak ra­cjo­nal­nie ko­rzy­stać z no­wych tech­no­lo­gii. Pra­ca z ta­bli­cą uroz­ma­ica za­ję­cia oraz za­chę­ca do ak­tyw­ne­go dzia­ła­nia.  Włączenie elementów  kodowania pozwoli na lepsze nabycie przez dzieci umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 12.00-13.00 lub 10.00-11.00
  3. zajęcia w zakresie nabywania umiejętności posługiwania się językiem obcym nowożytnym  -  język niemiecki - celem zajęć, zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego, jest:
  • & przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym;
  • & rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; 
  • & uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych,konstrukcyjnych, teatralnych; 
  • & używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; 
  • & powtarzanie rymowanek i prostych wierszyków, śpiewanie piosenek w grupie; 
  • & rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestem. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach 12.00-12.30