O nas:

 1. Przedszkole usytuowane jest w centrum miasta. Dookoła otoczone jest ogromnym placem zabaw wyposażonym w ekologiczne sprzęty, z którego przedszkolaki korzystają każdego dnia. Placówka jest czynna w godzinach 6.30-17.00. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu realizowane są cele zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej). 
 2. Miejskie Przedszkole nr 17 „Chatka Puchatka” jest placówką integracyjną. W przedszkolu funkcjonują cztery grupy integracyjne oraz cztery grupy ogólnodostępne.  W wyniku rekrutacji dzieci przydzielane są do tych grup  w których jest wolne miejsce oraz pozwala na to organizacja pracy danego oddziału. W grupach integracyjnych liczba dzieci nie powinna przekraczać 20. W roku szkolnym 2018-2019 w przedszkolu powstaną dwie grupy maluszków, w tym jedna integracyjna.

Dzieci mają do dyspozycji osiem sal zabaw wyposażonych w łazienki, salę rytmiczna, gabinety terapeutyczne, Salę Doświadczania Świata. W jednej z grup zajęcia prowadzone są metodą Marii Montessori. To system nauki poprzez zabawę. Dzieci posługują się przedmiotami wspomagającymi twórcze i logiczne myślenie. Jednak każde z nich ma do dyspozycji tylko jeden przedmiot każdego rodzaju, co z kolei buduje dobre relacje pomiędzy nimi. Nasze przedszkole zapewnia nie tylko opiekę, ale również naukę i pomoc w wychowaniu Państwa pociech. Przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach indywidualnych i grupowych, w których nauczycielki wykorzystują różne sytuacje edukacyjne oraz różnorodne formy aktywności. Tematyka i treść zajęć jest bliska dziecku, przekazywana w sposób atrakcyjny, poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna (18 nauczycielek, logopeda, pedagog specjalny, psycholog) zapewnia tworzenie dzieciom odpowiedniej atmosfery, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. W przedszkolu zapewniamy dzieciom ciekawe zajęci i zabawy, zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców. Jesteśmy placówką o charakterze artystyczno-teatralnym. Corocznie organizujemy, dla całej zielonogórskiej społeczności przedszkolnej, Przegląd Teatrzyków Dziecięcych.
W przedszkolu realizowany jest "Program włączania dzieci niepełnosprawnych w proces edukacji na etapie przedszkolnym". Do przedszkola przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do jednej grupy może uczęszczać nie więcej niż troje dzieci niepełnosprawnych, a w grupach integracyjnych maksymalnie pięcioro. Mamy ku temu odpowiednie warunki lokalowe, sprzęt i pomoce edukacyjne pozyskane również ze środków Unijnych oraz odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. 

Języki obce

W ramach podstawy programowej   w przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka rosyjskiego (2 grupy) oraz z języka niemieckiego (6 grup).

Celem nauki języków obcych u dzieci w wieku przedszkolnym jest przede wszystkim rozbudzenie zainteresowania językiem obcym oraz inną kulturą, zmotywowanie do nauki języków obcych przez całe życie oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Ważne jest, aby dzieci już od jak najwcześniejszych lat miały możliwość nauki języka obcego, gdyż chętnie uczą się one nowych rzeczy, są ciekawe świata, a poprzez wczesny kontakt z z nim wydłuża się czas nauki, co może przynieść lepsze rezultaty w przyszłości. Należy przy tym pamiętać, że dzieci uczą się zupełnie inaczej niż dorośli, a wykorzystanie dziecięcego potencjału oraz takich cech jak: zdolność do naśladowania czy dobrze rozwinięta dziecięca fantazja, może przynieść pozytywne efekty.

W naszym przedszkolu nauczanie języka języków obcych odbywa się w formie zabawy z wykorzystaniem materiałów wizualnych oraz z wykorzystaniem różnorodnych form aktywności, takich jak ruch, muzyka, śpiew, rysowanie, kolorowanie oraz wszelkiego rodzaju gry i zabawy. Dzieci uczą się piosenek i wierszyków oraz słuchają bajek. Rozwijana jest zdolność rozumienia ze słuchu i wypowiadania krótkich, prostych zdań w języku obcym. Nauka oparta jest na treściach odpowiadających ich wiekowi oraz stopniowi rozwoju.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Aby wspomagać rozwój dzieci w przedszkolu zatrudnienie są specjaliści.
 • Pracę z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wspomagają:
 • - logopeda ze specjalnością neurologopedia,
 • - pedagog specjalny z uprawnieniami do prowadzenia zajęć z zakresu integracji sensorycznej,
 • - psycholog.
 • Wszystkie dzieci, które nie tylko ze względu na udokumentowaną niepełnosprawność potrzebują wsparcia pedagogiczno-psychologicznego mogą na wniosek nauczycieli, rodzica/opiekuna uczestniczyć w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

W ramach tej pomocy prowadzone są zajęcia 

 • - korekcyjno-kompensacyjne,
 • - logopedyczne,
 • - rozwijające kompetencje emocjonalne,
 • - zajęcia terapeutyczne,
 • - zajęcia rozwijające uzdolnienia.

Pracę z dziećmi zakwalifikowanymi do zajęć z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. ( POZ. 1591 z 2017r.). Nauczyciele terapeuci prowadzący zajęcia to:

 • - pedagog –terapeuta,
 • - logopeda,
 • - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
 • - psycholog.

Do dyspozycji wszystkich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  jest sala doświadczania świata oraz bardzo dobrze wyposażone gabinety terapeutyczne. 

Metody stosowane w pracy z dziećmi

 • -  Metoda M. Montessori,
 • -  Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • -  Metoda Ireny Majchrzak(elementy czytania już od 3-latków),
  -  Dziecięca matematyka - E.Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińska,
  -  Pedagogika Zabawy KLANZA,
  -  Metoda Weroniki Sherborne,
  -  Metoda C.Orffa i R.Labana,
  -  Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Deninsona,
  -  Program rozwijający percepcję wzrokową M.Frostig i D.Horne.

Strych przed i po remoncie. Więcej zdjęć  dołączono w plikach poniżej.