O nas:

  1. Przedszkole usytuowane jest w centrum miasta. Dookoła otoczone jest ogromnym placem zabaw wyposażonym w ekologiczne sprzęty, z którego przedszkolaki korzystają każdego dnia. Placówka jest czynna w godzinach 6.30-17.00. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu realizowane są cele zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej). 
  2. Miejskie Przedszkole nr 17 „Chatka Puchatka” jest placówką integracyjną. W przedszkolu funkcjonują cztery grupy integracyjne oraz cztery grupy ogólnodostępne.  W wyniku rekrutacji dzieci przydzielane są do tych grup  w których jest wolne miejsce oraz pozwala na to organizacja pracy danego oddziału. W grupach integracyjnych liczba dzieci nie powinna przekraczać 20. W roku szkolnym 2018-2019 w przedszkolu powstaną dwie grupy maluszków, w tym jedna integracyjna.

Dzieci mają do dyspozycji osiem sal zabaw wyposażonych w łazienki, salę rytmiczna, gabinety terapeutyczne, Salę Doświadczania Świata. W jednej z grup zajęcia prowadzone są metodą Marii Montessori. To system nauki poprzez zabawę. Dzieci posługują się przedmiotami wspomagającymi twórcze i logiczne myślenie. Jednak każde z nich ma do dyspozycji tylko jeden przedmiot każdego rodzaju, co z kolei buduje dobre relacje pomiędzy nimi. Nasze przedszkole zapewnia nie tylko opiekę, ale również naukę i pomoc w wychowaniu Państwa pociech. Przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach indywidualnych i grupowych, w których nauczycielki wykorzystują różne sytuacje edukacyjne oraz różnorodne formy aktywności. Tematyka i treść zajęć jest bliska dziecku, przekazywana w sposób atrakcyjny, poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna (18 nauczycielek, logopeda, pedagog specjalny, psycholog) zapewnia tworzenie dzieciom odpowiedniej atmosfery, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. W przedszkolu zapewniamy dzieciom ciekawe zajęci i zabawy, zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców. Jesteśmy placówką o charakterze artystyczno-teatralnym. Corocznie organizujemy, dla całej zielonogórskiej społeczności przedszkolnej, Przegląd Teatrzyków Dziecięcych.
W przedszkolu realizowany jest "Program włączania dzieci niepełnosprawnych w proces edukacji na etapie przedszkolnym". Do przedszkola przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do jednej grupy może uczęszczać nie więcej niż troje dzieci niepełnosprawnych, a w grupach integracyjnych maksymalnie pięcioro. Mamy ku temu odpowiednie warunki lokalowe, sprzęt i pomoce edukacyjne pozyskane również ze środków Unijnych oraz odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. 

Strych przed i po remoncie. Więcej zdjęć  dołączono w plikach poniżej.