Oferta:

Języki obce

W ramach podstawy programowej   w przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka rosyjskiego (2 grupy) oraz z języka niemieckiego (6 grup). 

Celem nauki języków obcych u dzieci w wieku przedszkolnym jest przede wszystkim rozbudzenie zainteresowania językiem obcym oraz inną kulturą, zmotywowanie do nauki języków obcych przez całe życie oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Ważne jest, aby dzieci już od jak najwcześniejszych lat miały możliwość nauki języka obcego, gdyż chętnie uczą się one nowych rzeczy, są ciekawe świata, a poprzez wczesny kontakt z z nim wydłuża się czas nauki, co może przynieść lepsze rezultaty w przyszłości. Należy przy tym pamiętać, że dzieci uczą się zupełnie inaczej niż dorośli, a wykorzystanie dziecięcego potencjału oraz takich cech jak: zdolność do naśladowania czy dobrze rozwinięta dziecięca fantazja, może przynieść pozytywne efekty.

W naszym przedszkolu nauczanie języka języków obcych odbywa się w formie zabawy z wykorzystaniem materiałów wizualnych oraz z wykorzystaniem różnorodnych form aktywności, takich jak ruch, muzyka, śpiew, rysowanie, kolorowanie oraz wszelkiego rodzaju gry i zabawy. Dzieci uczą się piosenek i wierszyków oraz słuchają bajek. Rozwijana jest zdolność rozumienia ze słuchu i wypowiadania krótkich, prostych zdań w języku obcym. Nauka oparta jest na treściach odpowiadających ich wiekowi oraz stopniowi rozwoju.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Aby wspomagać rozwój dzieci w przedszkolu zatrudnienie są specjaliści.
 • Pracę z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wspomagają:
 • - logopeda ze specjalnością neurologopedia,
 • - pedagog specjalny z uprawnieniami do prowadzenia zajęć z zakresu integracji sensorycznej,
 • - psycholog.
 • Wszystkie dzieci, które nie tylko ze względu na udokumentowaną niepełnosprawność potrzebują wsparcia pedagogiczno-psychologicznego mogą na wniosek nauczycieli, rodzica/opiekuna uczestniczyć w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
 • W ramach tej pomocy prowadzone są zajęcia : 
 • - korekcyjno-kompensacyjne,
 • - logopedyczne,
 • - rozwijające kompetencje emocjonalne,
 • - zajęcia terapeutyczne,
 • - zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 • Pracę z dziećmi zakwalifikowanymi do zajęć z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. ( POZ. 1591 z 2017r.)
 • Nauczyciele terapeuci prowadzący zajęcia to:
 • - pedagog –terapeuta,
 • - logopeda,
 • - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
 • - psycholog.

Do dyspozycji wszystkich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  jest sala doświadczania świata oraz bardzo dobrze wyposażone gabinety terapeutyczne. 

Metody stosowane w pracy z dziećmi

 • -  Metoda M. Montessori,
 • -  Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • -  Metoda Ireny Majchrzak(elementy czytania już od 3-latków),
  -  Dziecięca matematyka - E.Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińska,
  -  Pedagogika Zabawy KLANZA,
  -  Metoda Weroniki Sherborne,
  -  Metoda C.Orffa i R.Labana,
  -  Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Deninsona,
  -  Program rozwijający percepcję wzrokową M.Frostig i D.Horne.