Oferta:

Języki obce

W ramach podstawy programowej   w przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka rosyjskiego (2 grupy) oraz z języka niemieckiego (6 grup). 

Celem nauki języków obcych u dzieci w wieku przedszkolnym jest przede wszystkim rozbudzenie zainteresowania językiem obcym oraz inną kulturą, zmotywowanie do nauki języków obcych przez całe życie oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Ważne jest, aby dzieci już od jak najwcześniejszych lat miały możliwość nauki języka obcego, gdyż chętnie uczą się one nowych rzeczy, są ciekawe świata, a poprzez wczesny kontakt z z nim wydłuża się czas nauki, co może przynieść lepsze rezultaty w przyszłości. Należy przy tym pamiętać, że dzieci uczą się zupełnie inaczej niż dorośli, a wykorzystanie dziecięcego potencjału oraz takich cech jak: zdolność do naśladowania czy dobrze rozwinięta dziecięca fantazja, może przynieść pozytywne efekty.

W naszym przedszkolu nauczanie języka języków obcych odbywa się w formie zabawy z wykorzystaniem materiałów wizualnych oraz z wykorzystaniem różnorodnych form aktywności, takich jak ruch, muzyka, śpiew, rysowanie, kolorowanie oraz wszelkiego rodzaju gry i zabawy. Dzieci uczą się piosenek i wierszyków oraz słuchają bajek. Rozwijana jest zdolność rozumienia ze słuchu i wypowiadania krótkich, prostych zdań w języku obcym. Nauka oparta jest na treściach odpowiadających ich wiekowi oraz stopniowi rozwoju.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Aby wspomagać rozwój dzieci w przedszkolu zatrudnienie są specjaliści.
 • Pracę z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wspomagają:
 • - logopeda ze specjalnością neurologopedia,
 • - pedagog specjalny z uprawnieniami do prowadzenia zajęć z zakresu integracji sensorycznej,
 • - psycholog.
 • Wszystkie dzieci, które nie tylko ze względu na udokumentowaną niepełnosprawność potrzebują wsparcia pedagogiczno-psychologicznego mogą na wniosek nauczycieli, rodzica/opiekuna uczestniczyć w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
 • W ramach tej pomocy prowadzone są zajęcia : 
 • - korekcyjno-kompensacyjne,
 • - logopedyczne,
 • - rozwijające kompetencje emocjonalne,
 • - zajęcia terapeutyczne,
 • - zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 • Pracę z dziećmi zakwalifikowanymi do zajęć z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. ( POZ. 1591 z 2017r.)
 • Nauczyciele terapeuci prowadzący zajęcia to:
 • - pedagog –terapeuta,
 • - logopeda,
 • - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
 • - psycholog.

Do dyspozycji wszystkich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  jest sala doświadczania świata oraz bardzo dobrze wyposażone gabinety terapeutyczne. 

ZIELONOGÓRSKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

W ramach programu prowadzone będą następujące zajęcia:

1.  Gimnastyka korekcyjna

 Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała. W codziennym życiu na ogół zbyt późno zwracamy uwagę na jej prawidłowe kształtowanie. Jak wykazują badania, wady stóp są bardzo częste  u dzieci. Ciągnie to za sobą obniżoną sprawność nóg, powoduje ich szybkie męczenie, a z biegiem lat bolesne zniekształcenia, odciski. Następstwa tego niedostosowania odbijają się nie tylko na samych stopach, ale i stawach kolanowych i biodrowych, a nawet na kręgosłupie.  Wszelkim wadom można jednak przeciwdziałać a ich regularne (codzienne) stosowanie  przynosi dobre efekty.

Najważniejszą rolą gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. Cel ten osiągamy poprzez:

 1. korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
 2. wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowego-więzadłowej kręgosłupa,
 3. rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i/lub przykurczonych,
 4. wzmacnianie mięśni rozciągniętych i osłabionych,
 5. wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienie stóp i nawyku prawidłowego chodu.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki).

2. Zajęcia  teatralne

Zajęcia z zakresu edukacji teatralnej obejmuje zajęcia dla dzieci pięcioletnich oraz sześcioletnich, które będą uczestniczyły w warsztatach teatralnych . Pozwoli to na przygotowanie dzieci do występów na przeglądzie teatrzyków, wzbogaci ich wiedzę o technikach teatralnych. Zajęcia wzmocnią poczucie własnej wartości, utrwalą zasady pracy w zespole. Są szczególnie ważne dla dzieci nieśmiałych, które nie wierzą we własne możliwości.

Metody stosowane w pracy z dziećmi

 • -  Metoda M. Montessori,
 • -  Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • -  Metoda Ireny Majchrzak(elementy czytania już od 3-latków),
  -  Dziecięca matematyka - E.Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińska,
  -  Pedagogika Zabawy KLANZA,
  -  Metoda Weroniki Sherborne,
  -  Metoda C.Orffa i R.Labana,
  -  Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Deninsona,
  -  Program rozwijający percepcję wzrokową M.Frostig i D.Horne.