Rozkład dnia

Dzieci 3,4 letnie

6:30 – 8:20

Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze dostosowane do potrzeb dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy indywidualne z dziećmi,  tworzenie sytuacji do wymiany informacji. Praca indywidualna oraz w małych grupach. Zabawy ruchowe.

8:20 – 8:30

Przygotowanie do posiłku - czynności higieniczno – samoobsługowe,. wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8:30 – 9:00

I śniadanie - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po śniadaniu, mycie zębów (zgodnie z możliwościami dzieci).

9:00 – 11:15

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego. 
Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. 
Czynności samoobsługowe w szatni – samodzielne ubieranie się i rozbieranie (w miarę możliwości dziecka).
Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki, zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach).

11:15 – 11:30

Przygotowanie do posiłku - czynności higieniczno – samoobsługowe, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

11:30 – 11:45

II śniadanie - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

11:45 – 13:15

Odpoczynek /bajkoterapia/ muzykoterapia/ ćwiczenia relaksacyjne/, praca indywidualna, zabawy swobodne.

13:15 – 13:30

Przygotowanie do posiłku - czynności higieniczno – samoobsługowe, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

13:30 – 14:00

Obiad - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

14:00 – 15:30

Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna.  Zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka  (zabawy dydaktyczne, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, ruchową, słuchową. Praca indywidualna.

15:30 – 15:50

Podwieczorek - przygotowanie do posiłku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

15.50-17.00

Zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, słuchanie utworów literatury dziecięcej, rozchodzenie się dzieci.

Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

Dzieci 5,6 letnie

6.30 – 8:15

Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy indywidualne z dziećmi,  tworzenie sytuacji do wymiany informacji. Praca indywidualna oraz w małych grupach.

8:15 - 8:20

Ćwiczenia poranne

8:20 – 8:30

Przygotowanie do posiłku - czynności higieniczno – samoobsługowe,. wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8:30 – 9:00

I śniadanie - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po śniadaniu, mycie zębów.

9:00 – 10:00

Zintegrowana działalność edukacyjna wynikająca z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i przyjętego programu wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

10:00 – 11:15

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)Samodzielne zakładanie i zdejmowanie odzieży wierzchniej).

11:15 – 11:30

Przygotowanie do posiłku - czynności higieniczno – samoobsługowe,. wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. Samodzielne nakrywanie do stołu.

11:30 – 11:45

II śniadanie przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, sprzątanie po posiłku.

11:45 – 13:15

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności - zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, praca indywidualna, zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne.

13:15 - 13:30

Przygotowanie do posiłku - czynności higieniczno – samoobsługowe,. wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

13:30 – 14:00

Obiad- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, sprzątanie po posiłku.

14:00 – 15:30

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna,

15:30 – 15:50

Czynności higieniczno-samoobsługowe. Podwieczorek

15:50-17:00

Zabawy dowolne według zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.

Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.